Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

III konkurs zawodoznawczy

W dniu 24 listopada 2017 roku w siedzibie naszej poradni odbyło się wręczenie
nagród laureatom III KONKURSU ZWODOZNAWCZEGO „ODKRYJ SWÓJ
TALENT”, który odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Zamość – Pana Andrzeja Wnuka. Wydarzenie zostało zrealizowane we
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu oraz Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Lublinie filia w Zamościu.
Celem konkursu było zmotywowanie uczniów szkół gimnazjalnych do
świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej poprzez autorefleksję
na temat swoich predyspozycji zawodowych oraz promocja lokalnego
kształcenia zawodowego.
Konkurs był kierowany do uczniów klas II i III zamojskich szkół gimnazjalnych.
Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie krótkiego filmu promującego swój
wymarzony zawód, który mogą zdobyć w jednej z zamojskich szkół
branżowych.
Oto zwycięzcy konkursu
I MIEJSCE – uczniowie Mateusz Raduj i Kamil Salamon ze Szkoły Podstawowej
Nr 11 Specjalnej w Zamościu z filmem pod tytułem „Pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej” przygotowanym pod kierunkiem Pana Kamila Leńczuka .
Wyróżnienie
Wiktoria Węglińska – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu , praca
nt.: „Fryzjer” , opiekun Pani Małgorzata Jasek.
Fundatorami Nagród byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

XV Konferencja Naukowa

XV Konferencja Naukowa

„Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD”

Data: 9 listopada 2017 roku

Miejsce: sala Consulatus Urzędu Miejskiego w Zamościu

ul. Rynek Wielki 13

Urząd Miasta Zamość, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje konferencję zatytułowaną: „Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 roku w sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość w godzinach 9.00-15.30 . Integralną częścią konferencji będą warsztaty dla specjalistów pracujących z dziećmi z FASD i ich rodzinami.

W konferencji uczestniczyć będą pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, lekarze ginekolodzy, neonatolodzy oraz lekarze rodzinni. Wśród zaproszonych gości będą również położne, pielęgniarki szkolne, pracownicy przedszkoli, żłobków a także inne osoby zawiązane zawodowo z pracą z dziećmi i rodziną oraz profilaktyką problemów alkoholowych.

Podczas konferencji swe wykłady poprowadzą specjaliści zaangażowani w problematykę Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD, ujmując temat z wielu odmiennych perspektyw. Uczestnicy konferencji dowiedzą się o aspektach psychologicznych, medycznych i pedagogicznych dotyczących diagnozy i terapii dziecka z FASD. Ponadto zostaną zapoznani z ujęciem tematu zarówno z perspektywy międzynarodowej, jak i krajowej.

Konferencja będzie okazją wdrożenia się w specyfikę zagadnienia Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD, jak również wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie podejmowanego zagadnienia.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych jest najbardziej rozpowszechnionym niegenetycznym zaburzeniem neurorozowjowym w Europie, obejmującym 1% wszystkich żywych urodzeń (Carpenter, 2011). Ryzyko wystąpienia FASD wiążę się z faktem spożywania napojów alkoholowych w okresie ciąży. Zgodnie z wiedzą naukową wiemy, że alkohol przenika przez barierę łożyska i dociera bezpośrednio do organizmu dziecka, tym samym stanowiąc poważne zagrożenie na każdym etapie jego rozwoju. Ponieważ nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, która spożyta w ciąży nie stanowiłaby zagrożenia dla rozwijającego się dziecka, wszystkim przyszłym Mamom zaleca się zachowanie abstynencji w ciąży.

Szacuje się, że globalnie około 10% kobiet pije alkohol w ciąży, w tym około ¼ populacji Europejek (Popova i in., 2017). Zgodnie z wynikami projektu ALICJA (Okulicz-Kozaryn i in., 2015) szacuje się, że w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD ma 2% uczniów nauczania początkowego.

 

Program konferencji

„Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD”

Data: 9 listopada 2017 roku

Miejsce: sala Consulatus Urzędu Miejskiego w Zamościu

ul. Rynek Wielki 13

9:00-9:30 Rejestracja uczestników

9:30-9:45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji - Krzysztof Brzózka - Dyrektor PARPA, Maria Sakowicz - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu

9:45 – 10:15 dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn – Działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie problematyki FASD

10:15-11:00 dr hab. n. med. Bożena Kociszewska - Najman – FASD-istotny problem w opiece nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem

11:00-11:30 dr n. med. Elżbieta Stawicka - Pilotażowy projekt SPDSK w Warszawie w zakresie tematyki FASD

11:30-12:00 przerwa kawowa

12:00-12:30 mgr Katarzyna Biała-Solarz - Specjalistyczna Poradnia FASD – Centrum Medyczne MEDYK w Rzeszowie

12:30-13:15 mgr Małgorzata Tomanik - Budowanie systemu wsparcia dla dzieci z FASD - praca w zespołach interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych

13:15-13-45 dr n.med. Agata Cichoń-Lenart - Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum FAS na przykładzie Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni)

13:45-14:15 przerwa na lunch

14:15-15:00 mgr Andrzej WojciechowskiDziałania profilaktyczno – edukacyjne w zakresie FASD w Sosnowcu

15:00-15:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Sejmik 2017

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu informują o organizowanym wydarzeniu:

XXIV OGÓLNOPOLSKIM SEJMIKU PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO pod tytułem „Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.”

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie oraz Młodzieżowym Domem Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Zaszczytnym patronatem wydarzenie objęli: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość.

Sejmik jest współorganizowany przez Miasto Zamość, Centrum Sztuki Filmowej – Stylowy, Klub Garnizonowy w Zamościu, Instytut Pamięci Narodowej - Lublin, Radę Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury Zamość, Towarzystwo Leśmianowskie - Zamość, Fundację ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom - Warszawa, Hotel "Renesans" Zamość.

Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji będą tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego. Myślą przewodnią całego przedsięwzięcia jest przekonanie, że to właśnie wspólne działania podejmowane przez dyrektorów i nauczycieli placówek edukacji pozaszkolnej prowadzą do wychowania i podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży do odbioru kultury i sztuki, pielęgnowania dziedzictwa kultury narodowej, a tym samym przyczyniają się do budowania tożsamości miejsca, w której tradycja tworzy fundament dla przyszłości.

Sejmik odbędzie się w dniach 5 – 7 października 2017r. w Zamościu.

Poniżej przedstawiamy ramowy program Sejmiku:

CZWARTEK, 05.10.2017

8.00 – 10.00 - Rejestracja uczestników. Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

10.00 - Uroczyste rozpoczęcie sejmiku (powitanie gości). Otwarcie wystawy „Dzieci Zamojszczyzny” – plenerowa wystawa IPN - MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

10.30 – 13.30 - Warsztaty tematyczne w MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

10.30 - Warsztaty cz. I

11.45 - Przerwa na kawę

12.15 - Warsztaty cz. II

Tematy warsztatów:

  • Dzieci Zamojszczyzny - Agnieszka Jaczyńska (IPN),
  • Leśmian - Sławomir Bartnik,
  • Praca z dzieckiem zdolnym – Urszula Juszczak ,Ewa Bondyra
  • Batik - Magdalena Cieplechowicz - Buczak,
  • Studyjna fotografia portretowa – Andrzej Szumowski,
  • Konstruowanie programu profilaktyczno - wychowawczego.

14.15 – 14.30 - Spotkanie z władzami samorządowymi miasta. Ratusz. Rynek Wielki.  

PIĄTEK, 06.10.2017

10.00 – 13.30 - Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne - Centrum Kultury Filmowej - Stylowy , ul. Odrodzenia 9

10.00 - Powitanie gości

10.15 - Moduł I: Wychowanie przez czytanie - Elżbieta Olszewska – Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom

11.30 - Przerwa na kawę

11.45 - Moduł II:

  • Fenomen miejsca pedagogicznego - odkrywanie wartości edukacji środowiskowej i jej twórców - dr hab. Agnieszka Naumiuk (Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Warszawski).

Współcześnie wiele uwagi przypisuje zarówno roli miejsca jako wspólnej przestrzeni publicznej: przestrzeni spotkania, dialogu i relacji, jak też dostrzega się potrzeby indywidualne jednostek: m.in. kreowania prywatnego świata ekspresji, nauki i wypoczynku. Pedagogika jest nieustająco zainteresowana współwystępowaniem tych elementów tworzenia się tożsamości jednostkowej i zbiorowej a także stanem obecnym i przemianami czynników społeczno-kulturowych tworzących jakże istotny element rozwoju i dobrobytu jednostek jako istot społecznych. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na edukacyjne wymiary możliwości jakie stwarza miejsce. To, czego uczymy się w miejscu, przez miejsce i dla miejsca, czego uczymy innych, jak tworzymy, zmieniamy (lub niszczymy) najbliższe otoczenie, jest związane z propagowaniem lub negowaniem wartości wychowania, wiedzy i rozumienia świata i ludzi, ideałów humanistyki. Stąd ważna jest rola pedagogów, edukatorów, animatorów, społeczników i innych osób, które starają się, aby nadać miejscom znaczenie, charakter, by rozmawiać o ich dziejach i przyszłości, by ukazywać w nich ślad pozostawiony przez wszystkie pokolenia. Istnieje także potrzeba przywrócenia znaczenia terminowi „edukacja środowiskowa”, szerszego kontekstu, który zaproponowała prekursorka tego podejścia, Helena Radlińska, rozumiejąca tę edukację jako kształtowanie wzajemnych relacji wychowawczych między człowiekiem a środowiskiem, w jego bio-psycho-społecznym i kulturowym wymiarze. W referacie ukazane zostaną obszary, jakie w tym stanowisku są brane pod uwagę i jak współczesne konteksty zmieniają jego dynamikę. Zostaną ukazane także przykłady działań, które taki rys refleksji lub potencjału pedagogicznego przejawiają lub jaki w nich odkrywamy. Są to działania twórców ubiegłych stuleci i dekad, jak też działania współczesne, które ukazują, iż w interpretacji zmian ku społeczeństwom permanentnie uczącym się, wszyscy w rzeczywistości jesteśmy współtwórcami wartości i tożsamości jakie poprzez „nasze” miejsca wyrażamy i poprzez które wzajemnie się od siebie uczymy.

  • Zamość, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – dr Bogdan Szyszko.

15.30 - Zwiedzanie Zamościa np.: Rynek Wielki z arkadowymi kamienicami i ratuszem.

18.30 - Otwarcie wystawy plastycznej wychowanków MDK Zamość pt.: „Leśmian”. Rynek Wielki MORANDÓWKA ul. S. Staszica 25

Nota o wykładowcach:

dr hab. Agnieszka Naumiuk - Pedagog społeczny, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie Pedagogika, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: edukacyjna rola organizacji społecznych, edukacja społeczna w środowisku lokalnym, rola działaczy społecznych w zmianie społecznej, rola i wartość działań społecznych, organizacja środowiska lokalnego, integracja społeczna, pomoc środowiskowa. Autorka szeregu publikacji oraz trzech książek: Edukacyjna rola organizacji pozarządowych – przykład ruchu United Way (2003); Uczestnictwo społeczne młodzieży (2007), Edukacja-partycypacja-zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) (2014).

SOBOTA, 07.10.2017

8.00 - Obrady plenarne sejmiku, przyjęcie uchwał i wniosków. Podsumowanie i zakończenie sejmiku.

Informacja dla rodzicow - zmiany

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie nowych rozporządzeń dotyczących:

•        indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci

•        zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- i młodzieży (Dz. U. 2017. poz. 1616),pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.2017. poz. 1591),

•        warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.2017. poz. 1578),

•        orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017.poz.1743), informujemy:

1.      Niepełnosprawność ucznia nie jest powodem do obejmowania go indywidualnym nauczaniem.

2.      Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może mieć prowadzone indywidualne zajęcia w szkole, na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

3.      Uczeń, który może uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie może realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymaga dostosowania organizacji i procesu nauczania do jego specjalnych potrzeb edukacyjnych, może zostać objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. O wydanie opinii w tej sprawie rodzice wnioskują do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.      Zajęcia indywidualnego nauczania organizowane są w domu ucznia. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze nie są miejscem pobytu dziecka, ale miejscem, w którym dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny/nauki.

5.      W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

6.      Obowiązują nowe wzory: wniosków o wydanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich - dostępne w sekretariacie poradni i na stronie http://pppnr1zamosc.pl .

Lista sponsorow II Pikniku Edukacyjnego

LISTA SPONSORÓW II PIKNIKU EDUKACYJNEGO „SIECIAKI NA WAKACJACH”

Dorota Szatraj

AGROTURYSTYKA „DAR”
Szopinek 96

22-400 Zamość

Teresa Turek

CUKIERNIA TUREK

ul. Nowy Rynek 21a

22-400 Zamość

Wojciech Dudek

POKRYCIA DACHOWE POL STAL

ul. Młyńska 33

22-400 Zamość

Luiza Świerszcz

PRZYCHODNIA „PULS”

ul. Peowiaków 1b

22-400 Zamość

Jerzy Bondyra

ZAKŁAD ELEKTRYCZNO-WODOCIĄGOWY

Zwódne 97

22-400 Zamość

Ryszard Juzwa

JUZWEX Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość

Magda Białas i Piotr Białas

Centrum Gastronomiczne „KORA”

ul. Młyńska 27

22-400 Zamość